Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Reposted fromshakeme shakeme
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viasoulforme soulforme
7349 699b
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viasoulforme soulforme
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viaolalaa olalaa
Reposted fromshakeme shakeme

June 29 2015

8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaOFFka OFFka
Reposted fromheima heima viaOFFka OFFka
8144 0791
Reposted frommakle makle viathelovelybones thelovelybones
3548 259e
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Reposted fromheima heima viacocaineblues cocaineblues
3658 dc6f 500
Stary Rynek w Warszawie. Prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku.
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka viakattrina kattrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl